Trở mình năm 2019, chúng tôi đã đề ra nhiều mục tiêu, sứ mệnh, định hướng phát triển hơn trong tương lai và một trong những mục tiêu mà chúng tôi mong muốn đạt được trong năm nay chính là đưa MYSPA hướng tới toàn cầu. Hôm nay, MYSPA...